Участь працівника у семінарі, навчанні... Оподаткування.


Державна фіскальна служба України надала роз’яснення з приводу особливостей оподаткування участі працівників у семінарах, конференціях тощо, за матеріалами статті сайту taxlink.ua.

Відповідно до статті 6 Закону від 12.01.2012 «Про професійний розвиток працівників» органiзацiя професiйного навчання працiвникiв провадиться роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або iншої дiяльностi вiдповiдно до вимог законодавства. Окрім того, роботодавці можуть проводити формальне та неформальне навчання працівників.

Під формальним професійним навчанням слід розуміти первинну професійну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, а для працiвникiв, якi за класифiкацiєю професiй належать до категорiй керiвникiв, професiоналiв i фахiвцiв, - перепiдготовку, стажування, спецiалiзацiю та пiдвищення квалiфiкацiї. За результатами такого навчання видається документ про освiту встановленого зразка.

У свою чергу, неформальне професiйне навчання працiвникiв - це набуття працiвниками професiйних знань, умiнь i навичок, не регламентоване мiсцем набуття, строком та формою навчання, що проводиться за їхньої згоди безпосередньо в роботодавця за рахунок його коштiв з урахуванням потреб власної господарської чи iншої дiяльностi.

Таким чином, якщо запрошеною стороною семiнару (конференцiї) та за умовами договору отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є юрособа (роботодавець), iнтереси якої представляє працiвник, то сума, сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї), не є доходом такого працiвника та об'єктом обкладання ПДФО. Якщо ж за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу й оподатковується за ставкою 18%.

За матеріалами: ДФС України.

Избранные посты
Недавние посты